top of page

E- BÜLTEN (FOCUS-Teknik Bülten) ÜYESİ VE ONLINE İLETİŞİM AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“Tüzük”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, işbu internet sitesi kapsamında, veri sorumlusu İSİS TURİZM HİJYEN DAN.ÇEVRE SAĞLIĞI VE TİC. LTD. ŞTİ. (“ISIS”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.  

1. Veri Sorumlusu 

Kişisel verileriniz mevcut teknolojinin gerekleri uyarınca, merkezi “Bahçelievler Mah. Antalya Cad. Kat:4 No:75 / 7-8 07600 Manavgat Antalya / Türkiye” adresinde bulunan veri sorumlusu sıfatındaki İSİS TURİZM HİJYEN DAN. ÇEVRE SAĞLIĞI VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından aşağıda belirtilen usullerde işlenmektedir.

2. İşlenen Veri Kategorileri

Daha önce İSİS ile yapmış olduğunuz yazışmalar çerçevesinde kayda alınan veyahut da e-posta adresini yazarak e-bültene üye olan fakat ISIS ile farklı bir üyelik ilişkisi kurmayan kişilerin yalnızca e-posta adresleri ile isim ve soy isimleri temin edilmektedir. 

 

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri

E-bülten listemize kayıt olmanız neticesinde temin edilen kişisel verileriniz sizlere bilgilendirici içeriklerin iletilebilmesi, bu alanda gerçekleştirilecek proje ve etkinliklerin takibi, analizi, müşteri memnuniyetinin sağlanması için işlenmektedir. Bu bilgiler haricinde, internet sitemizi ziyaret sıklığı ve zamanları gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel veriler de ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanmaktadır. 

İnternet sitemiz nezdinde toplanan kişisel verileriniz;


• Soru ve talepleriniz ile ilgilenmek, 


• Hizmetlerimizi sürdürmek, işletmek, iyileştirmek ve geliştirmek,


• Hizmet kullanıcılarımız hakkında bilgi edinmek ve hizmetlerimiz ile nasıl bir etkileşim içerisinde olduğunuzu analiz etmek ve mantıksal analizler yaparak operasyonlarımızı (örneğin, muhasebe, denetim, finans, hukuk gerekleri ve diğer gerekler için) desteklemek, 


• İlgili hukuki yükümlülüklerimize uymak ve bu kapsamda resmi ve idari kurumlar ile iş birliği yapmak,

• Daha uyumlu ve ilgili olmaları adına, size iletilen bilgi ve ticari elektronik iletileri kişiselleştirmek gibi amaçlar ile işlenmektedir. 

Kişisel verilerinizi işlememizi gerektiren hukuki yükümlülüklerimiz Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat ile sitemizin kullanıldığı üye devletlerin ilgili mevzuatından doğmaktadır.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı 

Kişisel verileriniz, iş ortaklarımıza, tedarikçilere, vergi danışmanlarımıza, alt işverenlere, sunucu (hosting) hizmeti alınması kapsamında hosting firmalarına, ilgili resmî kurumlara ve özel kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. 

ISIS, topladığı kişisel verileri faaliyetlerini yürütebilmek için iş birliği yaptığı kurum ve kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmetini aldığı yurt içindeki/yurt dışındaki kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğu yurt içindeki/yurt dışındaki kuruluşlarla, çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yardımcı araçlarla, yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli ajanslarla ve reklam şirketleriyle, veri tabanı servis sağlayıcılarla, yurt içindeki/yurt dışındaki diğer üçüncü kişilerle, talep halinde kamu otoriteleriyle ve ilgili iş ortakları ile paylaşabilmektedir.  

Kişisel verileriniz bu kurumlar ile görevlerini yerine getirebilmeleri için ilgili mevzuata uygun olarak paylaşılabilecek olup ilgili kurumların bu verileri başka herhangi bir faaliyet için kullanma hakları bulunmadığını belirtiriz. 

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla ISIS tarafından çeşitli yöntemlerle, özellikle de ISIS içi ağlarla, kısmen otomatik yöntemlerle, veri kayıt sisteminin parçası olarak elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuat tarafından öngörülen temel ilkelere, veri işleme şartlarına ve istisnalarına uygun olarak işbu yer alan tüm prosedür ile kurallara uygun olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi ve Tüzük’ün 12. maddesinden 23. maddesine kadar olan hükümleri uyarınca, ISIS’e başvurarak, kişisel verilerinizin; 

• İşlenip işlenmediğini öğrenme, 
• İşlenmişse bilgi talep etme, 
• İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme,
• Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 
• Kanun’un 7. maddesi ile Tüzük’ün 17. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, 
• Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 
• Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
• İşlemenin sınırlandırılmasını isteme,
• Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. 

Ayrıca, e-posta listesinden çıkma hakkını da e-posta içeriğindeki linke tıklayarak ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Bilgi ve başvuru taleplerinizi bağlantıda yer alan Başvuru Formu’nu doldurarak “Bahçelievler Mah. Antalya Cad. Kat:4 No:75 / 7-8 07600 Manavgat -Antalya / Türkiye” adresine iadeli taahhütlü mektup veya şahsen ibraz edeceğiniz form ile gönderebilir veya ozgur.gul@isis-turkey.com adresi üzerinden eposta yolu ile başvurabilirsiniz.

ISIS taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, ilk talep ücretsiz olmak üzere sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. ISIS talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir. 

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak, başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz. 

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin ISIS nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

Metni PDF olarak indirmek için lütfen link'e tıklayınız >>>>

Saygılarımızla,

Button
bottom of page